พระภิกษุกลุ่มสหธรรม หลังจากได้ผ่านการอบรมปฏิบัติวิปัสนากัมมัฎฐาน สำนักวัดมงคลประสิทธิ์ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อ พ.ศ. 2529 ได้ปรารถนาเรื่องการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในเชิงปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานออกไปตามวัดต่างๆ เพื่อสาธุชนผู้สนใจในการปฏิบัติ จึงได้ตั้งเป็นกลุ่มชื่อ “โครงการสร้างคนให้เป็นมนุษย์” โดยมีหลวงปู้ชิต จนฺทวํโส เป็นประธานโครงการเผยแพร่พรพุทธศาสนาในด้านวิปัสสนาธุระ จากนั้นผ่านไป 5 ปี หลวงพ่อพระครูเมตตานุศาสน์ ปัจจุบันคือ พระภาวนาพรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดกุฎีทอง จังหวัดสิงห์บุรี ทำหน้าที่เป็นประธานฯ เพื่อดูแลด้านการอบรมวิปัสสนากัมมัฎฐาน ให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการฯ และเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจ ให้กับพระวิทยากร ทั้งที่เป็น ผู้ใหม่ ผู้เก่า ผู้ปานกลาง สืบต่อมา

อุดมการณ์

 “จะระถะ ภิกขะเว จาริกัง พะหุชะนะหิตายะ พะหุชะนะสุขายะ โลกานุกัมปายะ”  ดูกรภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ชนทั้งหลาย เพื่อนุเคราะห์ชาวโลก

วิธีการ

บวชเนกขัมมะปฎิบัติ ขจัดมลทิน สมาทานศีล 8 ไม่แตะต้องส่วนเกิน ไหว้พระสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย เพื่อมห้จิตผ่อนคลาย เพื่อมห้กายอ่อนน้อม พร้อมเจรจาคำสัตย์ เจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน  เสริมปัญญา ด้วยการฟัง คิด ถาม เนื้อความบรรยาย ขยายอรรถชัดตรง ด้วยองค์พระเถระและคณาจารย์

ผู้ที่จะให้การส่งเสริม

ผู้ที่มีกุศลศรัทธาร่วมให้การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเสริมธรรมสร้างปัญญา ติดต่อสอบถามสมทบทุนได้ที่สำนักงานโครงการสร้างคนให้เป็นมนุษย์  เบอร์โทรศัพท์ 036-599-307 , 081-495-0357