ทำเนียบเจ้าอาวาส

1.พระอธิการสนิท (หลวงตาก้อน) เป็นชาวไทยพวน โดยกำหนดอุปสมบทเมื่อใดไม่ปรากฎ ประมาณว่อุปสมบทในสมัยรัชกาลที่ 4 ลูกหลานที่ปรากฎอยู่ที่บ้านโภคาภิวัฒน์ (คุณยายคัง คุณยายปั๋ง)

2.พระอธิการจันทร์ (กัญชา) เป็นชาวไทยพวนโดยกำเนิด อุปสมบทประมาณปลายรัชกาลที่ 4 หรือต้นรัชกาลที่ 5

3.พระอธิการโอด เป็นชาวไทยพวนโดยกำเนิด มาจากบ้านโภคาภิวัฒน์ มีอภินิหารทางอยู่ยงคงกะพัน แคล้วคลาด

4.พระอธิการจัน เป็นชาวไทยพวนโดยกำเนิด คนบ้านบางน้ำเชี่ยว มีคุณลักษณะพิเศษ มีเสียงไพเราะมาก สวดมนต์ภาษาท้องถิ่นได้อย่างไพเราะมาก

5.พระอธิการนาม เป็นคนมาจากภาคอิสาน มารับจ้างทำนา ท่านเป็นนักเทศน์มหาชาติกัณฑ์ชูชก เทศน์ได้ทั้งภาษาพวนและภาษาไทยกลาง ได้รับความนิยมจากญาติโยมมาก

6.พระอธิการสมเด็จ เป็นคนมาจากภาคอิสาน (เขมร) มีความสามารถทางด้านช่างไม้

7.พระอธิการโอด เป็นชาวไทยพวนบ้านบางน้ำเชี่ยวโดยกำเนิด

8.พระครูนาควรคุณ (นาค ศรีนวลวงศ์) เป็นชาวไทยพวนโดยกำเนิดจากจังหวัดลพบุรี กล่าวกันว่าสืบเชื้อสายมาแต่บรรพบุรุษชื่อทอง เชื้อสายเจ้าน้อย มหาพรหม ผู้ครองแคว้นพวน เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนประชาบาล วัดกุฎีทอง เป็นครูผู้สอนเองและดำรงตำแหน่งครูใหญ่ด้วย จั้งตั้งโรงเรียนราษฎร์ (นาคประดิษฐ์วิทยา) เปิดสำนักเรียนปริยัติธรรม

9.พระครูเมตตานุศาสน์ (บุญช่วย นนทรีย์) เป็นชาวไทยพวนบ้านบางน้ำเชี่ยวโดยกำเนิด มีความสามารถพิเศษในทางช่าง เป็นพระนักพัฒนาและเผยแพร่ธรรมะ วิปัสสนากัมมัฏฐาน